Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi
kekosongan bagi jawatan di bawah
(Keutamaan diberi kepada Rakyat Negeri Pahang)

1. PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN/PEGAWAI
KESIHATAN PERSEKITARAN U36

2. PENOLONG JURUUKUR BAHAN J29

3. PENOLONG JURUTERA (ELEKTRIKAL) J29

4. PEMBANTU PENILAIAN W17

DOWNLOAD IKLAN

DOWNLOAD BORANG PERMOHONAN

CARA-CARA MEMOHON
i. Semua permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Majlis
Perbandaran Bentong dengan bayaran RM1.00 yang boleh didapati di Unit
Pentadbiran, Pejabat Majlis Perbandaran Bentong, Jalan Ketari, 28700
BENTONG, Pahang Darul Makmur dengan datang sendiri atau dengan
melayari laman web Majlis Perbandaran Bentong di www.mpbentong.gov.my

ii. Tiap-tiap permohonan hendaklah disertakan dengan salinan (fotostat) Sijil
Kelahiran, Sijil Persekolahan dan Gambar berukuran 5 x 4 sm. Borang
Permohonan Yang Tidak lengkap Diisi Akan Ditolak.

iii. Pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat hendaklah mengemukakan
permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am Bab A
Perenggan 17.

iv. Alamat Permohonan dan Tarikh Tutup

Yang DiPertua
Majlis Perbandaran Bentong
Jalan Ketari
28700 BENTONG
PAHANG DARUL MAKMUR

Sebelum atau pada : 30 Ogos, 2010
Advertisement